Sinh năm: 4/11/1996 Quê quán : Hà Tây; Kinh nghiệm: Bưng Bê, Tạp Vụ Nhà Hàng

Bài viết sau đó Trần Văn Toàn