cô oanh 3 năm chăm người già và 2 năm chăm, bé , cô sn 1973 quê bakcan , cô mong muốn đi làm từ 5tr trở lên,